ความโปร่งใส ITA

* ITA ปีงบประมาณ 2562

* ITA ปีงบประมาณ 2563

* ITA ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ 1. ข้อมูลพื้นฐาน

บอร์ดย่อย: 1.1.ผู้บริหารหน่วยงาน, 1.2.นโยบายของผู้บริหาร, 1.3.โครงสร้างหน่วยงาน, 1.4.อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง, 1.5.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH, 1.6.ยุทธศาสตร์, 1.7.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, 1.8.ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560, 1.9.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

* 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

* 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี

ไม่มีกระทู้ใหม่ 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีชองหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

* 5. หลักเกณฑ์ชั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ชั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ 6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

บอร์ดย่อย: 7.1.แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา, 7.2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี, 7.3.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง, 7.4.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์, 7.5.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สชร. 1)

ไม่มีกระทู้ใหม่ 8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ 9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประซาซนตามพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราซการ พ.ศ. 2558)

มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประซาซนตามพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราซการ พ.ศ. 2558) และผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติให้นำคำสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสาร เผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

* ข่าวประชาสัมพันธ์

* ข่าวประกวดราคา รับสมัครงาน

* ข่าวประชุมอบรม
ITA โรงพยาบาลท่าตูม จ.สุรินทร์ - Info Center

154 กระทู้ ใน 0 หัวข้อ โดย 2 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: วรวฺุฒิ เย็นใจ
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 1. ออนไลน์มากที่สุด: 21 (สิงหาคม 27, 2020, 05:58:18 PM)